Epikryza to dokument medyczny, który zawiera podsumowanie przebiegu choroby i leczenia pacjenta. Epikryza jest wydawana po zakończeniu całego postępowania diagnostyczno-leczniczego, np. po wypisie ze szpitala, po zakończeniu rehabilitacji lub po zgonie pacjenta. Epikryza ma na celu przekazanie istotnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego historii choroby, zastosowanych metodach leczenia i zaleceniach dalszego postępowania. Epikryza jest ważnym dokumentem dla pacjenta, jego rodziny, lekarza rodzinnego i innych specjalistów, którzy będą kontynuować opiekę nad pacjentem.

Co powinna zawierać epikryza?

Epikryza powinna być napisana w sposób zwięzły, jasny i zrozumiały, tak aby przekazać wszystkie niezbędne informacje o pacjencie i jego leczeniu. Zakres i wzór epikryzy są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Według tego rozporządzenia, epikryza powinna zawierać następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne pacjenta, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dane identyfikacyjne placówki medycznej, w której pacjent był leczony, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacyjny NIP, numer identyfikacyjny NFZ.
 • Dane identyfikacyjne lekarza lub zespołu lekarskiego, który leczył pacjenta, takie jak imię i nazwisko, specjalność, numer prawa wykonywania zawodu, numer identyfikacyjny LEK, numer identyfikacyjny PZWL.
 • Data i godzina przyjęcia i wypisu pacjenta, czas trwania pobytu w placówce medycznej, przyczyna i sposób zakończenia leczenia.
 • Zwięzłe podsumowanie wywiadu lekarskiego, w którym podaje się główne dolegliwości, objawy, czynniki ryzyka, choroby współistniejące, alergie, leki przyjmowane przez pacjenta, historię choroby i leczenia.
 • Zwięzłe podsumowanie badania przedmiotowego, w którym podaje się stan ogólny, parametry życiowe, wyniki badania fizykalnego, ocenę poszczególnych układów i narządów.
 • Zwięzłe podsumowanie badań dodatkowych, w którym podaje się wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych, funkcjonalnych, endoskopowych, histopatologicznych, genetycznych i innych, które były wykonane w celu diagnozy i monitorowania pacjenta.
 • Zwięzłe podsumowanie leczenia, w którym podaje się zastosowane metody leczenia, takie jak farmakoterapia, chirurgia, radioterapia, chemioterapia, fizykoterapia, psychoterapia, dietoterapia i inne, wraz z dawkami, częstotliwością, czasem trwania i skutecznością leczenia.
 • Zwięzłe podsumowanie przebiegu choroby i leczenia, w którym podaje się zmiany stanu zdrowia pacjenta, wystąpienie powikłań, reakcji niepożądanych, zaostrzeń, nawrotów, remisji i innych zdarzeń klinicznych, które miały wpływ na leczenie.
 • Zalecenia dalszego postępowania, w którym podaje się zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia, takie jak dieta, aktywność fizyczna, unikanie czynników ryzyka, zaprzestanie palenia, picia alkoholu i innych, zalecenia dotyczące dalszego postępowania medycznego, takie jak kontrolne badania lekarskie, laboratoryjne, obrazowe i inne, zalecenia dotyczące dalszego leczenia, takie jak kontynuacja, zmiana lub odstawienie leków, rehabilitacja, konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne lub ambulatoryjne i inne.

Jakie są rodzaje epikryzy?

Epikryza może być wystawiana w różnych sytuacjach i dla różnych celów. W zależności od tego, można wyróżnić następujące rodzaje epikryzy:

 • Epikryza wypisowa – jest to epikryza, która jest wydawana pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Ma ona na celu poinformowanie pacjenta o jego stanie zdrowia, przebiegu leczenia i zaleceniach dalszego postępowania. Epikryza wypisowa jest również przekazywana lekarzowi rodzinnemu lub innemu lekarzowi, który będzie kontynuować opiekę nad pacjentem.
 • Epikryza konsultacyjna – jest to epikryza, która jest wydawana przez lekarza konsultanta, który ocenił pacjenta na prośbę lekarza prowadzącego. Ma ona na celu poinformowanie lekarza prowadzącego o wyniku konsultacji, opinii, diagnozie i zaleceniach lekarza konsultanta. Epikryza konsultacyjna jest również przekazywana pacjentowi lub jego rodzinie.
 • Epikryza śmierci – jest to epikryza, która jest wydawana po zgonie pacjenta. Ma ona na celu poinformowanie rodziny pacjenta o przyczynie, okolicznościach i czasie zgonu, a także o przebiegu choroby i leczenia. Epikryza śmierci jest również przekazywana lekarzowi, który wystawił akt zgonu, oraz organom administracyjnym i sądowym, jeśli zachodzi taka potrzeba.