HACCP – informacje ogólne

HACCP – system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenie istotne dla bezpie-czeństwa zdrowotnego żywności.

Instrukcja – określony, szczegółowy sposób przeprowadzania etapu działania lub etapu procesu.

Księga HACCP – dokument opisujący system HACCP w zakładzie.

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) – działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach pro-dukcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Super promocje!

Szczegóły promocji- kliknij

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) – te aspekty zapewnienia jakości, które gwaran-tują jednolitą produkcję materiałów i wyrobów oraz ich kontrolę w celu zapewnienia zgodności z przepisami mającymi do nich zastosowanie i normami jakości, które są właściwe dla zamierzonego zastosowania tych produktów, zapobiegając narażaniu zdrowia ludzi lub wywoływaniu niedopuszczalnych zmian w składzie żywności, lub pogorszeniu jej cech organoleptycznych.

Upadłość konsumencka

Poradnik o upadłości konsumenckiej, ile kosztuje upadłość, jak długo trwa upadłość konsumencka.

Polityka bezpieczeństwa żywności – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące bezpieczeństwa żywności formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.
Procedura – określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.

Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty
Kontroli System, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. (Kodeks Żywnościowy)

System HACCP – zasady

1) Sporządź listę wszystkich zagrożeń dotyczących każdego etapu, przeprowadź analizę zagrożeń i uwzględnij wszelkie środki do nadzoru zidentyfikowanych zagrożeń.
2) Określ krytyczne punkty kontroli (CCP).
3) Ustal wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP.
4) Ustal system monitorowania dla każdego CCP.
5) Ustal działania korygujące.
6) Opracuj procedury weryfikacyjne.
7) Ustanów dokumentację i sposób przechowywania zapisów.

 

HACCP to system przewidziany przez prawo żywnościowe obowiązujące w krajach Unii
Europejskiej.
W Polsce obowiązują rozporządzenia wspólnotowe i ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Konieczne jest równoczesne stosowanie przepisów ustawy i przepisów  rozporządzeń.

O nas:

Tworzymy Twoją dokumentację HACCP. W zależności od Twoich potrzeb, wysyłamy gotową dokumentację do Ciebie lub przyjeżdżamy wdrożyć ją na miejscu. Szkolenie HACCP, wykonywane przy okazji wdrażania systemu HACCP do nowego lokalu lub np. przy zmianie pracowników.

Kontakt: biuro@gastroexpert.com.pl, tel: +48 663 072 715