Karty charakterystyki

(MSDS, ang. Material Safety Data Sheet – Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną) – źródło Wikipedia.

Karty charakterystyki

Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki:

  • w przypadku gdy substancja lub preparat są klasyfikowane je jako niebezpieczne
  • w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do biokumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do biokumulacji (vPvB)
  • w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH z powodów innych niż określone w lit. a i b

Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia REACH, jeżeli preparat nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z art. 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE, ale zawiera:

  • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku preparatów nie występujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku preparatów występujących w postaci gazu, substancję która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, lub
  • w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku preparatów nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a), lub
  • substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Jeżeli dalszy użytkownik lub dystrybutor nie żąda karty charakterystyki, nie musi ona być dostarczona, jeżeli substancjom niebezpiecznym lub preparatom niebezpiecznym  oferowanym lub sprzedawanym ogółowi społeczeństwa towarzyszy dostateczna informacja, pozwalająca użytkownikom na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska.

Nasza oferta w zakresie kart charakterystyki obejmuje przygotowanie nowej karty charakterystyki dla substancji lub mieszaniny, rejestracja w systemie ELDIOM, wprowadzenie kosmetyków do obrotu, doradztwo REACH, CLP, rejestrację kosmetyków itp.

Ewelina Drelich Consulting

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/120
03-982 Warszawa

tel. 517 146 298