Kurs pedagogiczny – droga do zawodu nauczyciela i nie tylko

Kurs pedagogiczny to inwestycja w przyszłość, która otwiera drzwi do wielu zawodowych możliwości. Ukończenie tego kursu jest nie tylko wymogiem dla osób pragnących pracować w sektorze edukacji, ale także cennym uzupełnieniem kwalifikacji dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy z ludźmi. Poniżej przedstawiamy, do czego uprawnia kurs pedagogiczny, co można się na nim nauczyć oraz jakie korzyści płyną z jego ukończenia.

Do Czego Uprawnia Kurs Pedagogiczny?

 1. Praca w szkole i placówkach oświatowych: Kurs pedagogiczny jest często wymagany dla osób, które chcą pracować jako nauczyciele w szkołach podstawowych, średnich oraz innych placówkach edukacyjnych. Ukończenie kursu daje formalne kwalifikacje do nauczania w określonych przedmiotach lub grupach wiekowych.
 2. Szkolenia i kursy zawodowe: Osoby, które ukończyły kurs pedagogiczny, mogą prowadzić różnego rodzaju szkolenia i kursy zawodowe. Jest to szczególnie ważne w firmach, gdzie konieczne jest szkolenie nowych pracowników lub podnoszenie kwalifikacji obecnych.
 3. Praca w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych: Wiele instytucji kultury, takich jak muzea, biblioteki czy domy kultury, oraz organizacje pozarządowe poszukują osób z kwalifikacjami pedagogicznymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatów.
 4. Korepetycje i edukacja prywatna: Kurs pedagogiczny umożliwia także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie edukacji prywatnej, w tym udzielania korepetycji czy prowadzenia prywatnych szkół i przedszkoli.

Co można się nauczyć na kursie pedagogicznym?

 1. Podstawy Pedagogiki i Psychologii: Uczestnicy kursu poznają fundamentalne zasady pedagogiki oraz psychologii, które są niezbędne do efektywnej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 2. Metodyka nauczania: Kurs obejmuje naukę różnych metod nauczania, które pomagają w efektywnym przekazywaniu wiedzy i angażowaniu uczniów. Obejmuje to zarówno tradycyjne metody, jak i nowoczesne podejścia, takie jak edukacja zdalna czy nauczanie poprzez gry i zabawy.
 3. Planowanie i organizacja pracy: Ważnym elementem kursu jest nauka planowania lekcji, tworzenia programów nauczania oraz organizacji pracy edukacyjnej. Uczestnicy uczą się, jak tworzyć materiały dydaktyczne i jak dostosowywać je do potrzeb różnych grup uczniów.
 4. Komunikacja i zarządzanie klasą: Efektywna komunikacja i umiejętność zarządzania grupą są kluczowe w pracy nauczyciela. Kurs obejmuje techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, motywowania uczniów oraz budowania pozytywnych relacji w klasie.
 5. Prawo Oświatowe i Etyka Zawodowa: Kurs pedagogiczny zazwyczaj zawiera moduły dotyczące prawa oświatowego oraz etyki zawodowej, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści z ukończenia kursu pedagogicznego

 1. Zwiększenie kompetencji zawodowych: Ukończenie kursu pedagogicznego podnosi kwalifikacje zawodowe, co może przełożyć się na lepsze perspektywy zawodowe oraz możliwość awansu.
 2. Rozwój osobisty: Kurs pedagogiczny pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych, które są przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.
 3. Możliwość pracy z różnymi grupami: Wiedza zdobyta na kursie umożliwia pracę z różnorodnymi grupami wiekowymi i społecznościami, co czyni pracę bardziej interesującą i satysfakcjonującą.
 4. Elastyczność zawodowa: Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych otwiera drzwi do wielu zawodów, nie tylko w tradycyjnej edukacji, ale także w szeroko pojętej działalności szkoleniowej i doradczej.

Kurs pedagogiczny w Katowicach

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Szkolenia stacjonarne realizowane w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego SOKRATES. Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

 • Kurs  odbywa się w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.
 • Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.
 • Kurs kończy się egzaminem online lub w naszym Ośrodku.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.
Dla grup 15-20 osobowych prowadzimy również wykłady w formie webinarium.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs pedagogiczny w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Częstochowie

Ukończenie kursu pedagogicznego to krok w stronę rozwinięcia swojej kariery zawodowej i zdobycia cennych umiejętności, które mogą być wykorzystane w różnych kontekstach zawodowych i osobistych. To inwestycja, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach życia.

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

  KURS PEDAGOGICZNYLiczba godzin
  L.p. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Projekt Razem
 1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki1515
 2.Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy2020
 3.Metodyka, w tym metodyka nauczania30535
 4.Praktyka metodyczna –1010
  Ogółem:  7010580

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Dowód wpłaty – 590 zł

Koszt kursu dla 1 osoby: 1290,00 zł brutto 990 zł brutto

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Sokrates”

ul. Roosevelta 39
41-800 Zabrze

E-mail: sokrates.szkolenia@gmail.com

Tel. kom.: 795 000 396 lub 795 000 896

link do szkolenia: https://www.szkolenia-bhp.info.pl/kurs-pedagogiczny