Kurs pedagogiczny w Warszawie

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Szkolenia stacjonarne realizowane w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego SOKRATES. Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kurs  odbywa się  w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.
Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kurs kończy się egzaminem online lub w naszym Ośrodku.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.
Dla grup 15-20 osobowych prowadzimy również wykłady w formie webinarium.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs pedagogiczny w Warszawie

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

  KURS PEDAGOGICZNYLiczba godzin
  L.p. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Projekt Razem
 1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki1515
 2.Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy2020
 3.Metodyka, w tym metodyka nauczania30535
 4.Praktyka metodyczna –1010
  Ogółem:  7010580

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Dowód wpłaty – 590 zł

Koszt kursu dla 1 osoby: 1290,00 zł brutto 990 zł brutto

Cena dla osób indywidualnych kształcących się metodą samokształcenia kierowanego.
Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Rekrutacja trwa do czasu utworzenia grupy dla kursów stacjonarnych.
W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Formularz zgłoszeniowy na Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Kurs pedagogiczny Warszawa, Kraków, Katowice, Zabrze

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

CENA TYLKO 1290,00 zł brutto   990 zł brutto        

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (nauki jazdy, gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych itd.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz „premii za wyszkolenie uczniów”.

Program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty – nr WE-KZ.5633.1.14.2019 Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kurs jest adresowany do:

  • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych,indywidualnych gospodarstwach rolnych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kurs obejmuje 48 h zajęć (40 godzin w formie wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin praktyki metodycznej).

Program kursu pedagogicznego:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.;
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się –  8 godz.;
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu –  27 godz.;
  4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach można sprawdzić legalność kursu – proszę pobrać plik:

(Wykaz zatwierdzonych programów dla podmiotów organizujących kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim)

Wzór zaświadczenia jakie Państwo otrzymuję po kursie

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kursu Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu Zgodnie z § 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391), instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Wymagane ksero jednego z powyższych dokumentów.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Cena brutto tylko 1290,00 zł brutto   990 zł brutto

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Sokrates”

ul. Roosevelta 39
41-800 Zabrze

E-mail: sokrates.szkolenia@gmail.com

Tel. kom.: 795 000 396 lub 795 000 896