Raport bezpieczeństwa kosmetyków, REACH, CLP i Karty charakterystyki

Raport bezpieczeństwa kosmetyków

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jest opinią eksperta oceniającego, że produkt jest bezpieczny w normalnym i przewidywalnym użytkowaniu i jest zgodny z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Minimalne wymagania dotyczące raportu bezpieczeństwa produktu są określone w załączniku I do rozporządzenia.

REACH

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Co do zasady, rozporządzenie REACH, które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r., ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Każdy kolejny produkt taniej. Piąty produkt nawet za 1 zł!
Promocja w dniach 18-29.02.2024 r.

Szczegóły promocji- kliknij

Rozporządzenie wymaga, aby ciężar obowiązku spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z jego wymogami przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyko związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w Unii Europejskiej. Muszą również wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

Upadłość konsumencka

Poradnik o upadłości konsumenckiej, ile kosztuje upadłość, jak długo trwa upadłość konsumencka.

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem ochrony pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystujących w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie w celu właściwej kontroli chemikaliów na stanowisku pracy. Pracodawcy i pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Wprowadzający substancje lub mieszaniny do obrotu, są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia REACH. 1 grudnia 2010 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kart charakterystyki (453/2010), wprowadzające nowy format, który ma być zgodny z harmonogramem – w pierwszej kolejności dla substancji (od 1 grudnia 2010r.), w drugiej dla mieszanin (od 1 czerwca 2015.r.).

Karta charakterystyki umożliwia pracodawcy stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne związki chemiczne oraz pozwalają na ocenę ryzyka wynikającego z ich zastosowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki. W pewnych warunkach, niektóre mieszaniny które nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie, również wymagają tej karty.

Rola Safety Assessora

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego może być wykonana jedynie przez osobą zwaną Safety Assessorem.

CLP KLASYFIKACJA

„Rozporządzenie CLP” lub „CLP” to skrót od rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH).

Rozporządzenie to zastępuje dwa wcześniejsze akty ustawodawcze – dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (DSD) i dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (DPD). Do 2015 r. obowiązuje okres przejściowy.

CLP dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin. Niezależnie od wielkości tonażu substancje lub mieszaniny należy zaklasyfikować, oznakować i opakować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, zanim zostaną one wprowadzone na rynek Wspólnoty – wprowadzenie do obrotu substancji lub mieszaniny oznacza odpłatne bądź nieodpłatne fizyczne udostępnienie jej stronom trzecim.

Dzięki rozporządzeniu CLP zagwarantowano, że informacje o związanych z chemikaliami zagrożeniach są w sposób jasny przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej, poprzez klasyfikację i oznakowanie chemikaliów.

Przed wprowadzeniem chemikaliów do obrotu branża musi ustalić, jakie potencjalne zagrożenia stwarzają takie substancje i mieszaniny dla zdrowia ludzi czy środowiska, klasyfikując je według zidentyfikowanych zagrożeń.

Kontakt:

Ewelina Drelich
kontakt@kartymsds.pl
tel. 517 146 298