Spowodowałeś wypadek? Pozostań na miejscu, udziel pomocy ofiarom – unikniesz dodatkowych sankcji karnych!

Ofierze wypadku należy udzielić pierwszej pomocy. TO OBOWIĄZEK!

Prawie codziennie na Polskich drogach dochodzi do wypadków drogowych, których sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia, nie interesując się losem ofiar.  Jaskrawy przykład nieodpowiedzialności! Jesienny wieczór, około godz. 19:50, mała miejscowość w woj. wielkopolskim. 35-letni mężczyzna idąc oblodzoną jezdnią przewrócił się, upadając na jezdnię. Leżącego na jezdni mężczyznę przejechał nadjeżdżający samochód osobowy, kierowany przez 50-letnią kobietę. Wskutek najechania pieszy zginął na miejscu. Kobieta odjechała z miejsca zdarzenia. Zgubiona na miejscu wypadku tablica rejestracyjna była doskonałym śladem, pozwalającym na szybkie ustalenie i zatrzymanie kierującej. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że kobieta była trzeźwa. Została jednak zatrzymana przez Policję.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYPADKU DROGOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA!

Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Art. 44.1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

  • Ustawa Kodeks wykroczeń.

 Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, a którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

  • Ustawa Kodeks karny.

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez naruszenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Art. 178. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Art. 173. (katastrofa)
Art. 174. (niebezpieczeństwo katastrofy)
Art. 177. (wypadek)

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, choćby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

  • Własne sumienie.

Trzeba będzie żyć ze świadomością, że można było uratować dobro najwyższe, jakim jest czyjeś życie !

Źródło: WRD KWP w Poznaniu