Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zakończenie swoich problemów z długami. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących ten proces, a jego celem jest umożliwienie dłużnikowi nowego startu finansowego. Poniżej przedstawiam informacje na temat upadłości konsumenckiej, w tym warunki jej ogłoszenia, zawartość wniosku oraz związane z nią kwestie.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 1. Niewypłacalność. Podstawowym warunkiem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku upadłościowego jest niewypłacalność wnioskodawcy. Oznacza to, że osoba musi być w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia jej spłatę zobowiązań lub zdobycie wystarczających środków finansowych.
 2. Brak możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie zawrzeć układu z wierzycielami w celu uregulowania swoich zobowiązań. Układ taki może obejmować np. obniżenie kwoty długu lub wydłużenie terminu spłaty.
 3. Wniosek do sądu. Osoba wnioskująca o upadłość konsumencką musi złożyć wniosek do sądu upadłościowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące zobowiązań finansowych, w tym listę wierzycieli wraz z terminami ustalonych płatności oraz zaległą kwotą.

Oferujemy pomoc adwokacką w procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Warszawie. Upadłość konsumencka jest dla osób które chcą pozbyć się swojego zadłużenia, odzyskać płynność finansową i stabilną sytuację majątkową. Nasza kancelaria w Dzielnicy Białołęka pomaga osobom w trudnej sytuacji finansowej które chcą złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Pomagamy przygotować dokumenty w oparciu o które Sąd podejmuje decyzje. Analizujemy sytuację dłużnika i wyznaczamy cele możliwe do osiągnięcia. Gwarantujemy wsparcie w kontaktach z syndykiem, sędzią-komisarzem i przygotowanie koniecznych pism w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz wiedzieć

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – koszty, czas trwania i wady – co musisz wiedzieć

Zawartość wniosku o upadłość konsumencką:

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane osobowe wnioskodawcy.
 • Wykaz wszystkich zobowiązań finansowych, w tym listę wierzycieli, kwoty zadłużenia oraz terminy płatności.
 • Informacje o majątku dłużnika, w tym nieruchomości, pojazdy, konta bankowe itp.
 • Oświadczenie o braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami.

Czy upadłość konsumencka dotyczy firmy?

Nie, upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Firmy i przedsiębiorstwa korzystają z innych form upadłości, takich jak upadłość układowa lub likwidacyjna.

Czy mogę ogłosić upadłość, jeżeli posiadam aktywną lub zawieszoną działalność gospodarczą?

Nie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest dopiero po zakończeniu prowadzenia działalności.

Wyjątek stanowi prowadzenie gospodarstwa rolnego, pod warunkiem że nie prowadzisz innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej, polecam odwiedzić oficjalne strony rządowe, takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości lub inne wiarygodne źródła, które pomogą Ci zrozumieć ten proces i podjąć odpowiednie kroki w przypadku trudności finansowych.

Koszty związane z upadłością konsumencką

Koszty związane z upadłością konsumencką mogą obejmować różne opłaty i wydatki. Poniżej przedstawiam najważniejsze aspekty:

 1. Opłata sądowa. Wniosek o upadłość konsumencką musi zostać złożony w sądzie. Za złożenie wniosku pobierana jest opłata sądowa, która może różnić się w zależności od sądu. Wysokość tej opłaty jest ustalana na podstawie przepisów prawa i aktualnych stawek sądowych.
 2. Koszty związane z przygotowaniem wniosku. Jeśli korzystasz z pomocy prawnika lub doradcy, musisz uwzględnić koszty ich usług. Pomoc prawna może być przydatna, aby prawidłowo wypełnić wniosek i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty.
 3. Koszty związane z ogłoszeniem upadłości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, następuje ogłoszenie upadłości. To wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 4. Koszty związane z postępowaniem upadłościowym. W trakcie postępowania upadłościowego mogą pojawić się dodatkowe opłaty, np. związane z działaniami syndyka, przeglądem majątku czy przeprowadzeniem zebrania wierzycieli.
 5. Koszty związane z układem z wierzycielami. Jeśli zostanie zawarty układ z wierzycielami, mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z jego realizacją.

Warto pamiętać, że koszty mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji i wyboru ścieżki upadłościowej. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. upadłości, aby dokładnie poznać wszystkie koszty i obowiązki związane z procesem upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa

Upadłość konsumencka może znacząco wpłynąć na zdolność kredytową osoby, która ją ogłosiła. Oto kilka kluczowych informacji:

 1. Negatywny wpis w historii kredytowej. Po ogłoszeniu upadłości, informacja o tym zdarzeniu zostaje umieszczona w historii kredytowej. To może wpłynąć negatywnie na ocenę kredytową i utrudnić uzyskanie nowego kredytu lub pożyczki.
 2. Trudności w uzyskaniu kredytu. Banki i instytucje finansowe zwykle patrzą niechętnie na osoby, które ogłosiły upadłość. Z tego powodu uzyskanie nowego kredytu może być trudniejsze, a oferowane warunki mogą być mniej korzystne.
 3. Wymóg informowania o upadłości. Osoba, która ogłosiła upadłość, jest zobowiązana informować o tym fakcie przy składaniu wniosków o kredyt lub pożyczkę. To może wpłynąć na decyzję instytucji finansowej.
 4. Czas trwania wpisu. Informacja o upadłości pozostaje w historii kredytowej przez pewien okres czasu (zwykle kilka lat). Dopiero po jego upływie możliwe jest poprawienie zdolności kredytowej.
 5. Działania naprawcze. Mimo negatywnego wpływu, osoba ogłaszająca upadłość może podjąć działania naprawcze. Regularne spłacanie bieżących zobowiązań, budowanie pozytywnej historii kredytowej i dbanie o swoje finanse mogą pomóc w poprawie zdolności kredytowej w przyszłości.

Podsumowując, upadłość konsumencka ma istotny wpływ na zdolność kredytową, ale nie jest to ostateczność. Warto działać odpowiedzialnie i podejmować kroki mające na celu poprawę swojej sytuacji finansowej po ogłoszeniu upadłości.

Co się dzieje, jeśli nie uda mi się spłacić długów w ramach postępowania upadłościowego?

Jeśli w ramach postępowania upadłościowego nie uda Ci się spłacić długów, oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Układ z wierzycielami nie zostaje zaakceptowany. Jeśli nie uda się zawrzeć układu z wierzycielami lub układ zostanie odrzucony, postępowanie upadłościowe może być kontynuowane. W takim przypadku sąd może podjąć dalsze kroki, takie jak sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli.
 2. Zakończenie postępowania bez układu. Jeśli nie zostanie zawarty układ, postępowanie upadłościowe może zakończyć się bez układu. Wówczas dłużnik może otrzymać tzw. zwolnienie z długów, co oznacza, że ​​nie będzie musiał spłacać swoich zobowiązań. Jednak taka sytuacja ma poważne konsekwencje, takie jak utrata majątku i trudności w uzyskaniu kredytów w przyszłości.
 3. Zobowiązania pozostają niespłacone. Jeśli nie uda się spłacić długów w ramach postępowania upadłościowego, wierzyciele mogą prowadzić dalsze działania prawne. Mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub poprzez egzekucję komorniczą.
 4. Konieczność ponownego ogłoszenia upadłości. Jeśli dłużnik nie wywiąże się ze spłaty zobowiązań, może być konieczne ponowne ogłoszenie upadłości w przyszłości.

Warto pamiętać, że upadłość konsumencka to poważny krok, który wymaga dokładnego zrozumienia konsekwencji. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. upadłości, aby podjąć najlepsze decyzje w swojej sytuacji finansowej.

Upadłość konsumencka – Twój adwokat od upadłości w Warszawie. Upadłość konsumencka jest prawem każdej osoby, która wpadła w problemy finansowe. Istotą nowelizacji ustawy upadłościowej jest zasada humanitaryzmu. Daje możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia w sposób dla nas spokojny i godny. Upadłość konsumencka daje również oddłużenie i komfort psychiczny, przywrócenie normalnych warunków życiowych, nowy start dla osób, które borykają się z długami. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Kancelaria pomoże ją uzyskać praktycznie bez stawiania się w sądzie i bez wychodzenia z domu. Pozwól sobie pomóc.

Zapraszam do kontaktu. Kancelaria prawna w Warszawie, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba, tel. 606 733 230.

Z Kancelarią współpracuje zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, których merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje gwarantują zaangażowanie oraz efektywność działania. Kancelaria pozostaje w pełnym kontakcie z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, komornikami sądowymi oraz rzecznikiem patentowym.